home
about us
services
careers
 

U usluge koje pruža IUR ESSA d.o.o. spadaju usluge pravnog i poslovnog savjetovanja i to:

 • PRAVNI POSLOVI
 • POSLOVI HR MENADŽMENTA
 • POSLOVI VEZANI ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I POSLOVI EDUKACIJE
 • POSLOVI POSREDOVANJA

 

I           PRAVNI POSLOVI

 1. pravno zastupanje interesa jedne stranke protiv interesa druge stranke, pred dopuštenim pravnim tijelima:

 

  • savjeti u građanskim sporovima
  • savjeti u sporovima vezanim za radne odnose
 1. opšte savjetovanje i preporuke, pripremanje pravnih dokumenata:

 

  • ugovora o osnivanju poslovnih subjekata, ugovora o partnerstvu i sličnih dokumenata u vezi sa osnivanjem poslovnih subjekata
  • patenata i autorskih prava
  • pripremanja tapija, testamenata i starateljstva.
 1. kontroling  svih vrsta ugovora  i savjetovanje u slučaju zaključivanja/otkazivanja istih
 2. kontroling i savjetovanje za sredstva obezbjedjenja
 3. savjetovanje i izrada svih pravnih akata iz okvira svakodnevnog poslovanja
 4. praćenje zakonskih propisa, te kontroling, izrada i izmjena svih internih općih i pojedinačnih pravnih akata
 5. cjelovito postupanje u slučaju potrebe pred državnim organima uprave
 6. cjelovita usluga pravnog  savjetovanja u svim ostalim segmentima u ovisnosti od ukazanih potreba

 

II          POSLOVI HR MENADŽMENTA

 

 • sve vrste evidencija vezane za personalne poslove /  izrada tabela i pregleda  koje će olakšati praćenje odredjenih parametara i evidencija zaposlenika u skladu sa iskazanim.potrebama./
 • izrada plana prijema/zapošljavanja od donošenja odluke o postojanju potrebe za zapošljavanjem novog zaposlenika do izbora zaposlenika
 • usluge savjetovanja u oglašavanju i aktivnog provodjenja postupka izbora kandidata
 • cjelovito administriranje procesa zapošljavanja / izrada odluka, ugovora o radu, prijava i odjava zaposlenika i dr. /
 • savjetovanje i cjelovito administriranje postupka prekida ugovora o radu
 • izrada svih internih općih pravnih akata vezanih za radno-pravne odnose / pravilnici, uputstva, provedbene upute i sl. /, uključujući savjetovanje i izradu akata koji tretitaju unutarnju organizaciju poslovanja sa svim pratećim sadržajima / sheme, opisi poslova, organizacija rada i dr. /
 • izrada svih pojedinačnih pravnih akata iz domena personalnih poslova.

 

III         POSLOVI SAVJETOVANJA PRI NAPLATI POTRAŽIVANJA I POSLOVI EDUKACIJE

Ovaj domen poslovanja obuhvata direktno učešće u postupku naplate potraživanja, sa aspekta adekvatne prezentacije pravnih rizika i posljedica za klijenta u slučaju neredovnog izmirenja obaveza, kao i savjetovanje Vašeg Društva u postupanju po svakom konkretnom predmetu.

Istovremeno je moguće provesti edukaciju Vaših zaposlenika iz oblasti sredstava obezbjeđenja i zaštite, te naplate potraživanja. Moguće provesti i druge vidove edukacije iz gore navedenih oblasti u slučaju Vaše potrebe za istim.

 

IV         POSLOVI POSREDOVANJA

Ovaj domen obuhvata savjetovanje i posredovanje kod pronalaska novih klijenata, te se isti obavljaju zaključivanjem posebnog ugovora o posredovanju kojim bi bila definisana cijena posredničkih usluga i njihov obim.
Pored gore navedenih poslova naše društvo je u mogućnosti da pruži savjetovanja kod slijedećih poslova:

 • savjetodavni poslovi vezani za javne nabavke;
 • poslovi savjetovanja u slučaju kolanja kapitala;
 • poslovi savjetovanja kod privatizacije;
 • poslovi vezani za ocjenu kvaliteta nekretnina i imovine;
 • poslovi edukacije i provođenja i implementiranja kancelarijskog menadžmenta;
 • i drugi poslovi koji mogu proisteći iz djelatnosti kojima se naše društvo bavi.

 

Isto tako IUR ESSA je u mogućnosti da ponudi i druge oblike savjetovanja angažmanom vanjskih saradnika posebno iz oblasti poreskog savjetovanja, a i drugih privrednih oblasti

 

 

NASLOVNICA | O NAMA | USLUGE | KONTAKTI
Sva prava zadrzana © IUE ESSA d.o.o.